Bōbrae Ire kōn Bu

Āinwōt juon nōōj emootļọk jān 20 yiō an jerbal in, Celeste ejeļā ke jorrāān jān bu ej juon abņōņō ikijjien ājmuur eo an armej. Eļapļọk jān 100 ri-Amedka rej mej kajjojo raan jān jorrāān in bu. Elōñ armej in Arkansas – ekoba ro ewōr aer bu – rej jipan̄ joñan ko an kien ñan kadikļọk jorrāān in bu ilo jukjukin pād ko ad.


Naan eo jorrāān jān bu ej deļọñ̄ elōñ wāween jorrāān – ṃōrō, bu ko rej jirilọk, bu ko ewōr bwilijmāāņ, im ro rej make ṃane er kōn bu rej aolep deļọn̄ ilo jorrāān jān bu.


Jorrāān jān bu ej juon abņōņō eo ej kabbokbok ilo Amedka, im jeṃļọk in jipan̄ ko, rebar kabbokbok im ewōr wūnaer, barāinwōt.


Celeste ej jipan̄ kakien in bōbrae jān jorrāān in bu ekoba:

  • Kōļapļọk jāān ñan būrookraaṃ ko an jikuuļ ikijjien koba ippān ro jet, ājmuur in ļōmņak im būrookraaṃ in bōbrae jān an armej make ṃan er make, ekoba an ļapļọk an wor social worker im koonjelor ro ilo jikuuļ ko

  • Kōṃadṃōd in bōbrae jān jorrāān in bu ej juon abņōņō in ājmuur an armej, im kōn menin an jejjet an etal jāān im jipan̄ jān katak ko ejjeļọk kalijekļọk ñan lale wāween ko reṃṃan tata ñan kōṃadṃōd

  • Etale ko an federal rej likio ñan lale meļeļe ko ṃaanļọk ñe ewōr raar ruprup kakien ko reļap, ilo an ejjeļọk kein ņooje bōd ko im kaaitokļọk iien kōttar ko ñan kōjparok an ejjeļọk bu ilo pein armej ro rej kōṃṃan jorrāān im rekajju

  • Juṃae kakien eo an Protection of Lawful Commerce in Arms Act bwe koṃbani ko rej kōṃṃan bu remaron̄ uwaak ñan ijo kuņaer ilo jorrāān jān bu

  • Kōṃṃan kakien in technology, āinwōt ikut in kowaļọk radio, lak in kowaļọk joñan, im jitaaṃ jiddik ko rej kōṃṃan jirilọk in bu im kọọt bu dikļọk maron̄ waļọk

  • Kabōjrak an print kein uror ko 3D

  • Juon kabōjrak an federal ñan wia, wia kake, ak kōjerbal magazine ko eļap joñaer; ijellọkun ne juon state ewōr an kabōjrak ej kein kowaļọk eo eṃṃantata kōn joñan bu ko reļap ilo state eo

  • Jino an jerbal Extreme Risk Protection Orders (ERPO) āinwōt kakien eo eṃōj kar jinoe ilo Connecticut im eṃōj an kadikļọk joñan an armej ṃane er make jān kein uror ko kōn 14% jān iien eo raar jino kōṃṃane. Kakien ko an ERPO rej bōbrae jerata ko āinwōt ṃōrō im an armej ṃane er make ilo an kalliṃur kōn an wor naaj jerbal in jikin ekajet

  • Joļọk kein uror jān aolep ro rej kōṃṃan jorrāān – ekoba ro ṃōttan, ri-kajaad ro, im ro uwaan baaṃle ko ejjab ri-pālele ro wot. Ilo iien eo armej ro rej kōṃṃan jorrāān remaron̄ ebbōk kein uror, ro rej jorrāān eļapļọk ļalem alen aer maron̄ mej.

  • Ļapļọk kaje ko ikijjien ro rej ruprup kakien in wia kōn bu im kōṃṃakūt kein uror ko kōtaan laļ ko.

Kōļļā jān ippān Kumi in Kareelel eo ñan Celeste Williams

Leļọk jāān in jipan̄ ko remaron̄ mael lok ñan P.O. Box 5625, Bella Vista, AR 72714