Jutak kōn Maron̄ Keotak Ajri

Kōnono eo kōn maron̄ ko ikijjien kōṃṃan ajri eṃōj an juon abņōņō ilo pade ko an kien jān elōñ yiō; eṃōj an erom juon kein uror an kien an ri-tōl ro kọkkure etan ri-tōl im rettōr ro jet āinwōt ñe rejjab armej. Ad kōnono kōn wāween in eṃōj an kōṃṃan ad bōktak ilo ad pukote jiṃwe eo kōn bōrọro ko raar jab kōņaan bwe ren waļọk. Celeste ej tōmak jej aikuj joļọk ad ļōmņak rej joļọk maron̄ ko ikijjien kōṃṃan ajri ñan ad wōnṃaanļọk in tōprak kōn jeṃļọk eo jej aolep kōņaan – ñan loloodjake ke aolep nin̄nin̄ ej ļotak ilo laļ in enaaj kobaļọk ñan baaṃle ko renaaj iọkwe im karuwaneneik.


Ļōmņak n̄āāt im elaññe kwōj jinoe juon baaṃle ej juon ļōmņak an kajjojo armej koba jekjekin mour. Celeste enaaj jerbal in kōṃṃane juon jekļaj eo enaaj kōjparok maron̄ ko an aolep kōrā bwe en wor nājeir ajri, maron̄ eo an aolep kōrā rejjab kōņaan bwe en wor nājeir, im maron̄ eo ñan likūt ajri ilo juon mejatoto eo ekoņ im ājmuur. Ilo Arkansas, ej juon jikin eo eutiejtata joñan jọdikdik ro rej bōrọro im ej kein kaļalem ilo laļ in kōn an mej kōrā ro rej kōļotak, kōrā ro rej aikuj maron̄ in ebbōk kein bōbrae bōrọro ekkar tata ñan aikuj ko aer make.


Celeste ej loe juon jikin eo aolep jinen im jemen ajri ewōr aer jerbal in jipan̄ im jipan̄ ko rej aikuji ñan lale baaṃle ko aer, ekoba jipan̄ ko ñan jinen im jemen ajri ro ewōr aer utaṃwe, pre-k ñan aolep im juon jikin eo ekoņ ñan aolep ro rej aikuj.


Celeste ej jipan̄ kakien in maron̄ ko ikijjien kōṃṃan ajri enaaj:

  • Lab im ejjeļọk kalijekļọk an jipan̄ Roe v. Wade im maron̄ ko an kōrā ñan kōṃṃan ļōmņak ko an ikijjien bōrọro ekoba an ejjeļọk jorrāān im ļoor kakien elan̄n̄e renaaj ṃan lọjier

  • Loloodjake an kōrā ro maron̄ bōk kein bōbrae bōrọro eo rekōņaan, bōbrae im kōṃadṃōdin nan̄inmej ko an jiroñ im likao, likio in katak kōn sex (kōrā im eṃṃaan), meļan eo ewōr kōjparok ilo iṃōn jokwe im jikin jerbal, im kōļļā ko rebwe

  • Kalliṃur kōn joortoklik in ājmuur ikijjien kōṃṃan ajri āinwōt ṃōttan aolep joortoklik in ājmuur

  • Kōjparok wōņean Planned Parenthood an federal, im ej leļọk kein bōbrae ko reaikuj im kōjparok in taktō ñan million armej ekoba etale ko rej kōjparok mour jān cancer im wor kein bōbrae bōrọro ko reban kōṃṃan jorrāān im eṃṃan wōņeaer

  • Kōṃṃan oktak in kakien eo an Hyde Amendment, im ej pineje joortoklik in kabōjrak bōrọro ñan kōrā ro rej pād iuṃwin būrookraaṃ in ājmuur ko an federal āinwōt Medicaid, Va, im Indian Health Service.

Kōļļā jān ippān Kumi in Kareelel eo ñan Celeste Williams

Leļọk jāān in jipan̄ ko remaron̄ mael lok ñan P.O. Box 5625, Bella Vista, AR 72714