Kautiej Veteran ro

Eṃṃan bwine Arkansas nōṃba kein kaemān kōn state ko eutiejtata joñan veteran ro rejeraṃōl im kein kajilu eutiejtata ñan veteran ro ewōr aer utaṃwe. Celeste ej tōmak ke likao rein reperan eṃōj aer kar tōpare joñan kautiej im kōjparok eo eutiejtata kōn aer kar jipan̄ laļ in ad. Ejjeļọk veteran ilo laļ in ad aikuj ejjeļọk iṃōn an jokwe im ejjeļọk kōṃadṃōd in taktō ej etal ñane ilo an kar wor kalliṃur lok ñan er enaaj wor.


Āinwōt juon kōrā nājin juon veteran in Vietnam, Celeste ej tōmak ke ilo ad kautiej veteran ro meļeļein jej loloodjake ke ilo ad jerbal ippān doon im jab tariņae, ej wāween eo kein kajuon ñan kabōjrak bōktak ko ippān laļ ko jet. Elukkuun aorōk bwe jen kōjerbal kapen in tariņae ilo iien eṃōj ad lukkuun kaalikkar kōttōpar ko im juon pepe alikkar ñan lale jorrāān ko ñan jipan̄ ri-tariņae.


Celeste ej jipan̄ kakien ko rej kautiej veteran ro ad kōn:

  • Kōkōṃanṃanļọk jikin jerbal eo an VA ilo ad kaalikkar jipan̄ in utaṃwe, loloodjake ewōr aer taktō ko rekkar im kein jerbal ko rej tōpare aikuj ko an veteran ro, kōļapļọk jipan̄ ko ikijjien ājmuur in loḷātāt, im joļọk an Republican ro kajjion̄ joļọk an kien lale VA

  • Leļọk kein kaṃōņōņō ikijjien owōj ñan doulul ko rej leļọk katak im kōteru veteran ro

  • Kajjion̄ joñan aō maron̄ ñan loloodjake an veteran ro ebbōk kōļļā in utaṃwe im retirement ko reaikuj etal ñan er

  • Kabōjrak kakien ko rej leļọk kalijekļọk ñan ro rej jipan̄ kij im ro rej jipan̄ laļ in ad

  • Leļọk kaje ñan koṃbani ko rej kajjion̄ in kọọte veteran ro

  • Loloodjake an wor juon iaļ ñan an veteran ro maron̄ bōk citizenship

Kōļļā jān ippān Kumi in Kareelel eo ñan Celeste Williams

Leļọk jāān in jipan̄ ko remaron̄ mael lok ñan P.O. Box 5625, Bella Vista, AR 72714